ANBI nummer 16315

De stichting Delineavit et Sculpsit is een algemeen nut beogende instelling zonder winstoogmerk, en als zodanig aangemerkt door de Belastingdienst. Zij zet zich volledig in voor het algemeen nut.

De stichting heeft haar statutaire zetel in Den Haag. De bestuurders en de redactieleden van het gelijknamige tijdschrift, waarvan de uitgave het hoofddoel van de stichting is, ontvangen voor hun vrijwillige werkzaamheden, die zij als gepensioneerde of naast hun bezoldigde functies in de culturele sector verrichten, geen enkele vergoeding (geen onkostenvergoeding, geen vacatiegeld). De stichting heeft geen personeel in dienst.

Een beperkt eigen vermogen wordt aangehouden om in geval van wegvallen van sponsoring het tijdschrift nog een of twee series (van telkens vijf afleveringen) te kunnen continueren. Het tijdschrift kan met alleen de bijdragen van de circa 180 abonnees en de inkomsten van twee of drie advertenties in het tijdschrift niet worden uitgegeven; met andere woorden, die inkomsten zijn niet kostendekkend. Een deel van het tekort wordt gelenigd door een jaarlijkse sponsorbijdrage.

De ANBI-status betekent dat de stichting is vrijgesteld van betaling van schenk- en erfbelasting. Elke schenking komt geheel ten goede aan de stichting en de schenker heeft een fiscaal voordeel.

Dankzij de Geefwet die sinds 1 januari 2012 van kracht is, kunt u 125% van uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Stel dat u € 1.000 schenkt, dan bedraagt uw aftrek € 1.250. Als u in het 52% tarief valt, kost de gift van € 1.000 u dus netto maar € 350. U mag dankzij deze multiplier dus meer aftrekken van uw inkomstenbelasting dan u heeft geschonken. Op deze manier bent u netto minder verschuldigd, óf kunt u de stichting meer schenken zonder dat het u netto meer kost. Er geldt wel een plafond van € 1.250. Bij een gift van € 6.000 kunt u deze dus vermeerderen met € 1.250. Bij een eenmalige schenking geldt een drempel van 1% van uw drempelinkomen en een maximum van 10%. Bij een periodieke schenking gelden deze drempels niet; bij een lijfrenteschenking van minimaal vijf jaar is deze volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Periodieke schenkingen vanaf € 250 leggen wij graag vast in de overeenkomst die speciaal door de Belastingdienst is opgemaakt. Hiervoor kunt u contact opnemen met de penningmeester van de stichting Delineavit et Sculpsit.

U kunt direct onze stichting steunen door een gift over te maken op onze bankrekening ten name van: Stichting Delineavit et Sculpsit, Den Haag.
IBAN: NL 50INGB0000699654
Swift/BIC: INGBNL2A

Om aan de wettelijke voorwaarden te voldoen, staan op deze website alle vereiste actuele gegevens.

Hieronder kunt u doorklikken naar de volgende pdf-documenten:

Beleidsplan 2023-2030

Bestuursverslag 2019-2021

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019